PreskočiDomov > Registracija >

1.korak - Registracija

Telefonska številka:

*

Osebne informacije

Naziv:

Ime:

*

Priimek:

*

Spol:

Rojstni datum:

click here *

Državljanstvo:

*

Ulica:

*

Mesto:

*

Poštna številka:

*

Država:

*

Elektronski naslov:


Margento Customer Self-care Service Password

New PIN*:

Confirm PIN*:Prejemanje sporočil:

Strinjam se s Pogoji**:

**Splošni pogoji uporabe.

Splošni pogoji delovanja sMS kluba

1. Splošne določbe

1.1. sMS klub je dejavnost podjetja Sojer d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, ki vodi in upravlja skupino frizerskih salonov pod imenom Mič Styling (v nadaljevanju: saloni).

1.2. Splošni pogoji delovanja sMS kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo obliko in obseg sodelovanja med Sojer d. o. o. (v nadaljevanju: ponudnik) in posameznikom, ki vstopa v sMS klub (v nadaljevanju: uporabnik). S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik sklene pogodbo o članstvu v sMS klubu, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.


2. Uporabniki sMS kluba

2.1. Uporabniki so posamezniki, ki vstopijo v sMS klub. V sMS klubu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so na enega izmed načinov, kot jih predvideva točka 3.1, pristopile v sMS klub.


3. Vstop uporabnikov v sMS klub

3.1. Uporabnik lahko v sMS klub pristopi z natisnjeno papirno pristopno izjavo ali izpolnjeno pristopno izjavo na spletni strani ponudnika http://ms-klub.margento.com/. Uporabnik se zavezuje ponudniku sporočiti vse spremembe podatkov iz pristopne izjave.

3.2. Uporabnik za vstop v sMS klub na pristopni izjavi izpolniti tudi polje, da se strinja s splošnimi pogoji. Uporabnik lahko poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov ter ponudniku poda privolitev za posredovanje SMS sporočil.

3.3. Uporabnik, ki je pristopil v sMS klub pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdrži vse zbrane obiske in morebitne ugodnosti, če sprejme te splošne pogoje.
V primeru, da uporabnik teh splošnih pogojev ne sprejme do vključno 24. 5. 2018, se šteje, da izstopa iz sMS kluba. S tem izgubi pravice iz naslova članstva v sMS klubu, vsi podatki uporabnika v sMS klubu se izbrišejo, morebitni zbrani obiski v sMS klubu pa se izničijo.

3.4. Članstvo v sMS klubu je brezplačno. Za uporabnika so brezplačni tudi klici na kratko številko, s katerimi uporabnik opravi zbiranje ali koriščenje ugodnosti.


4. Delovanje sMS kluba

4.1. sMS klub je oblika nagrajevanja uporabnika v salonih Mič Styling.

4.2. Identifikacija uporabnika poteka preko terminalske infrastrukture v povezavi s številko mobilnega telefona (MSISDN številke) uporabnika.

4.3. Uporabnik, ki pri ponudniku zbira obiske, je glede na zbrano število obiskov, upravičen do popusta na ponudbo v salonih ponudnika ali do drugih nagrad, skladno s ponudbo, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Izplačilo nagrade v obliki gotovine ni možno.

4.4. O doseženih zbranih obiskih ter ugodnostih je uporabnik obveščen s papirnim terminalskim izpisom ali SMS sporočilom.

4.5. Ponudnik omogoča uporabnikom, ki so podali izrecno soglasje k prejemanju SMS sporočil, da na svoje mobilne telefone prejemajo SMS/MMS obvestila. Prejemanje SMS/MMS obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS/MMS sporočil.

4.6. Uporabnik je seznanjen z naslednjimi dejstvi:

 • sistem pošiljanja SMS/MMS-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv,
 • ponudnik ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

5. Sprememba podatkov

5.1. V primeru, da se spremeni MSISDN številka uporabnika, je slednji na podlagi določil teh splošnih pogojev seznanjen z dejstvom, da mora ponovno izvesti postopek vstopa v sMS klub iz točke 3.1. Uporabnik bo ob spremembi MSISDN številke izgubil vse dotlej že zbrane obiske.


6. Obdelava osebnih podatkov

6.1. Zbrani obiski pred sprejemom teh splošnih pogojev

Ponudnik bo obiske uporabnika, ki jih je slednji zbral pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdeloval v skladu s temi splošnimi pogoji le v primeru, da uporabnik, pred sprejemom teh splošnih pogojev, k njim izrecno pristopi na način, da pošlje SMS sporočilo MIC DA na številko 1808 (uporabniki T-2 na številko 031 44 1808).

V primeru, da uporabnik ne pristopi k tem splošnim pogojem v skladu s prejšnjim odstavkom, bo ponudnik zbrane podatke o obiskih uporabnika izbrisal. Podatke o zbranih obiskih, ki jih je uporabnik zbral pred sprejemom teh splošnih pogojev, bo ponudnik anonimiziral tako, da uporabnika ne bo več mogoče povezati z zbranimi obiski.

6.2. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Za namen delovanja sMS kluba ponudnik obdeluje naslednje podatke o uporabniku:

 • MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika,
 • ime in priimek,
 • spol,
 • datum rojstva,
 • naslov stalnega/začasnega prebivališča,
 • e-poštni naslov,
 • čas in prodajno mesto salona ponudnika, kjer je uporabnik zbral/unovčil obisk.

Uporabnik dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, naštetih v prvem odstavku 6.2 točke teh splošnih pogojev, za namene:

 • identifikacije uporabnika kot člana sMS kluba, zbiranja obiskov v salonih ponudnika in reševanja reklamacij,
 • obveščanja o delovanju in novostih sMS kluba ter ponudbah in akcijah v salonih ponudnika.

Ponudnik mora za namene iz 2. alineje drugega odstavka točke 6.2 pridobiti izrecno soglasje uporabnika sMS kluba.

6.3. Pravica do ugovora

Uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov iz 2. alineje drugega odstavka točke 6.2 teh Splošnih pogojev.

Uporabnik lahko obdelavi ugovarja:

 • pisno po elektronski pošti na naslov: podpora@imovation.si.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik preneha pošiljati sporočila iz 2. alineje drugega odstavka 6.2 točke teh splošnih pogojev. Zahtevo, ki mora vsebovati tudi telefonsko številko uporabnika, mora uporabnik poslati na e-naslov ugodnosti@imovation.si ali na naslov Imovation d. o. o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana.

Ponudnik bo v primeru ugovora iz drugega odstavka te točke preprečil obveščanje najkasneje v roku petnajstih (15) dni od prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnike kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

Uporabnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov (1. alineja drugega odstavka točke 6.2), ki se nanašajo nanj v zvezi s članstvom v sMS klubu, razen na način, da izstopi iz sMS kluba v skladu s temi splošnimi pogoji (točka 7.). V tem primeru ne more več uveljavljati pravic iz naslova članstva v sMS klubu.

6.4. Posredovanje osebnih podatkov

Ponudnik osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom ponudnika (npr. klicni center),
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za vodenje konkretnega postopka in
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oz. pooblastilom uporabnika.

6.5. Rok hrambe

Vsi pridobljeni podatki uporabnika se hranijo vse dokler uporabnik ne izstopi iz sMS kluba oz. mu ne preneha članstvo v sMS klubu. Podatki se hranijo še največ dve (2) leti po koncu leta, v katerem je uporabnik naredil zadnjo transakcijo (nakup ali unovčenje ugodnosti) v sMS klubu oz. od prenehanja članstva v sMS klubu.

V primerih iz prejšnjega odstavka se vsi pridobljeni podatki uporabnika avtomatično izbrišejo in anonimizirajo.

6.6. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Uporabnik lahko pisno na e-naslov pooblascenec@imovation.si zahteva vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj. Na enak način uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

6.7. Varnost osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo podatke članov sMS kluba varoval skrbno v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba, Zakon o varstvu osebnih podatkov, področna zakonodaja, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, Pravilnik o varnosti osebnih podatkov v družbi Sojer d. o. o. ipd.).


7. Izstop oziroma prenehanje članstva v sMS klubu

7.1. Uporabnik lahko kadarkoli, brez obveznosti, izstopi iz sMS kluba s poslano pisno izjavo na naslov Sojer d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana.

7.2. Uporabnik v primeru izstopa ni več upravičen do koriščenja zbranih obiskov in ugodnosti, ki jih je pridobil do dneva izstopa oz. prenehanja članstva v sMS klubu.

7.3. Ponudnik si pridržuje pravico, da preneha z izvajanjem sMS kluba v primeru višje sile ali v primeru, da ponudnik sprejme odločitev o prenehanju izvajanja sMS kluba, ki je poslovne narave. V primeru slednje mora ponudnik obvestiti uporabnike in partnerje vsaj trideset (30) dni pred predvidenim prenehanjem sMS kluba.

7.4. Morebitne nekoriščene ugodnosti uporabnikov se v trenutku izstopa oziroma prenehanja sistema sMS kluba izničijo.

7.5. V primeru izstopa na zahtevo uporabnika oz. prenehanja članstva v sMS klubu, se ponudnik obvezuje opraviti anonimiziranje podatkov uporabnika v 30 (tridesetih) dneh po odjavi oz. prenehanju članstva v sMS klubu.


8. Končne določbe

8.1. Splošni pogoji so na voljo na spletni strani ponudnika http://ms-klub.margento.com/.

8.2. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev. Uporabniki bodo o spremembah pogojev delovanja obveščeni na spletni strani http://ms-klub.margento.com/. Spremembe splošnih pogojev pričnejo veljati 25. 5. 2018. V kolikor uporabnik v primeru sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev ne izstopi iz članstva v sMS klubu, se šteje, da z njihovimi spremembami in dopolnitvami soglaša.

8.3. Morebitne spore med ponudnikom in uporabnikom bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 23.5.2018