PreskočiDomov > Registracija >

1.korak - Registracija

Telefonska številka:

*

Osebne informacije

Naziv:

Ime:

*

Priimek:

*

Spol:

Rojstni datum:

click here *

Državljanstvo:

*

Ulica:

*

Mesto:

*

Poštna številka:

*

Država:

*

Elektronski naslov:


Margento Customer Self-care Service Password

New PIN*:

Confirm PIN*:Prejemanje sporočil:

Strinjam se s Pogoji**:

**Splošni pogoji uporabe.
1. sMS klub je dejavnost podjetja Sojer d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, ki vodi in upravlja skupino frizerskih salonov pod imenom Mič Styling.
2. Splošni pogoji delovanja sMS kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo obliko in obseg sodelovanja med Sojer d. o. o. (v nadaljevanju: ponudnik) in posameznikom, ki vstopa v sMS klub (v nadaljevanju: upora- bnik).
3. sMS klub je oblika nagrajevanja uporabnika v salonih Mič Styling, ki glede na število obiskov in/ali višino plačil pridobi ugodnosti, določene v teh splošnih pogojih. Identifikacija uporabnika poteka s pomočjo številke mobilnega telefona (MSISDN številke) uporabnika.
4. S podpisom Pristopne izjave uporabnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov za delovanje in obveščanje o delovanju sMS kluba - kar vključuje seštevanje obiskov in/ali obračunavanje zbranih točk, obveščanje o zbranih in unovčenih točkah in doseženih bonitetah uporabnika in reševanje reklamacij ter za neposredno trženje in obveščanje o novostih poslovanja in ponudbe salonov Mič Styling - vsi uporabniki prejmejo enako obvestilo v obliki SMS oziroma MMS sporočil, obdeluje naslednje osebne podatke: čas in prodajno mesto (salon), kjer je bil opravljen nakup ali storitev, število obiskov, višina in vrsta (vsebina) up- orabnikovih nakupov v salonih ponudnika in MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika. Uporabnik se zavezuje ponudniku javiti vse spremembe podatkov iz Pristopne izjave.
5. Uporabnik lahko z izrecno izjavo dovoljuje ponudniku kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov obdelavo svojih osebnih podatkov, naštetih v 4. točki teh splošnih pogojev, kar vključuje podatke o številu, višini in vrsti (vsebini) uporabnikovih nakupov v salonih Mič Styling, tudi obdelovanje podatkov o imenu in priimku uporabnika, spolu uporabnika, datumu rojstva, bivališču in elektronski pošti uporabnika, za proučevanje na- kupov, nakupnih navad in posledično ciljanega trženja. Na podlagi tega je uporabnik upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti. Ponudbe in ugodnosti so prilagojene nakupnim navadam uporabnika (višina nakupov, lokacija nakupov, vsebina nakupov) in demografskim značilnostim uporabnika. Obveščanje se izvaja preko navadne pošte, elektronske pošte in/ali SMS oz. MMS sporočil. Uporabnik dovoljuje, da se njegovi osebni podatki za namene ciljanega trženja uporabljajo do preklica. Svojo privolitev prekliče tako, da pošlje pisno zahtevo na naslov Sojer d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana. Uporabnik lahko pisno zahteva vpogled v podatke, ki jih je o njem in njegovih nakupih zbral ponudnik in takojšnje anonimiziranje teh podatkov.
6. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke članov kluba obdeloval skrbno in v okviru naštetih namenov obdelave ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007). Uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov. Uporabnik soglaša in dovoljuje, da ponudnik za namene in v obsegu, določenem v teh splošnih pogojih, posreduje osebne podatke uporabnika morebitnemu pogodbenemu obdelovalcu, ki jih na podlagi pogodbe ob- deluje v njegovem imenu in za njegov račun. Podatki se hranijo še največ dve leti po koncu leta, v katerem je uporabnik naredil zadnjo transakcijo (nakup ali unovčenje ugodnosti) v sMS klubu.
7. Uporabnik lahko v sMS klub pristopi z natisnjeno papirno pristopno izjavo, izpolnjeno pristopno izjavo na internetu ali s pristopno izjavo, ki jo izpiše terminal v salonih ponudnika. Šteje se, da je uporabnik s tem, ko je izpolnil papirno Pristopno izjavo, ali ko je izpolnil Pristopno izjavo na internetu, ali ko je podpisal pristopno izjavo, ki jo izpiše terminal v salonih ponudnika, vstopil v sMS klub in izrecno pristal na določbe teh splošnih pogojev.
8. Članstvo v sMS klubu je brezplačno. Za uporabnika so brezplačni tudi klici na kratko številko, s katerimi uporabnik opravi zbiranje ali koriščenje ugodnosti.
9. Uporabnik lahko kadarkoli brez obveznosti izstopi iz sMS kluba. Izstopi lahko s pisno izstopno izjavo na naslov Sojer d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana V primeru izstopa uporabnik ni več upravičen do ugodnosti, ki jih je pridobil do izstopa. V primeru izstopa mora ponudnik najkasneje v roku enega meseca anonimizirati vse podatke uporabnika.
10. Nagrade zvestobe: glede na število obiskov salonov Mič Styling v bonitetnem obdobju je uporabnik upravičen do popusta na ponudbo v salonih Mič Styling ali do drugih nagrad, skladno s ponudbo, ki je objav- ljena na spletnih straneh ponudnika. Izplačilo nagrade v obliki gotovine ni možno.
11. Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje delovanja sMS kluba. O bistvenih spremembah poslovanja mora obveščati imetnika. Če imetnik po objavi obvestila o spremembah ali dopolnitvah teh določil na spletnih straneh ponudnika http://www.micstyling.com pisno ne izstopi iz članstva, se šteje, da s spremembami in dopolnitvami soglaša.
12. Splošni pogoji so na vpogled v vseh salonih Mič Styling in na spletnih straneh ponudnika http://www. micstyling.com.